Replik til klumme fra seernes redaktør om Borup-sagen

28. februar 2024;
Af: Ulla Pors, nyhedsdirektør, TV 2

På TV 2 har vi seernes redaktør som uafhængig instans, der skal sikre høj programetik og journalistisk standard. Redaktøren løfter vigtige etiske diskussioner, og det har vi haft internt på TV 2 i forbindelse med sagerne fra Borup Skole. Det har seernes redaktør netop skrevet en klumme om, hvor han kritiserer vores dækning.

Jeg er helt enig med seernes redaktør i, at dækningen fra Borup Skole er væsentlig og vigtig journalistik. Det er en relevant historie om vold, seksuelle overgreb og mistrivsel blandt de yngste skolebørn i indskolingen. Det er vigtigt for mig at sige, at journalisterne bag dækningen har udført et flot stykke arbejde ved at løfte en meget vigtig dagsorden.

Den efterfølgende dækning har vist, at problemstillingen ikke er isoleret til Borup Skole. Det er også en historie om, at forældre ofte føler sig magtesløse i disse sager, hvor de føler sig overhørt og ignoreret af skoleledelse og kommune. Eksemplerne fra flere skoler i landet har fået politisk bevågenhed, og undervisningsministeren har varslet skærpede ordensreglementer i skolerne og en analyse af, om der er sket en generel forråelse i skolemiljøet.

Det er en væsentlig sag, og når seernes redaktør Lars Bennike finder anledning til at kritisere vores dækning i den sammenhæng, vil jeg naturligvis svare.

Seernes redaktør udtaler kritik af TV 2s dækning på to punkter i sin klumme fra 23. februar 2024: 1. Manglende forelæggelse for forældre og 2. brugen af ordet voldtægt til at beskrive de overgreb, der er indberettet.

Manglende forelæggelse
Seernes redaktør lægger vægt på, at TV 2 ifølge vores etiske retningslinjer skal tage særlige hensyn til børn, og at vi skal sikre, at de personer, som en sag drejer sig om, har mulighed for at få deres synspunkt frem.

Det blev vurderet at den anklagede part i historien var skolens ledelse og Køge Kommune. I artiklen fremgår det specifikt, at forældrene til de krænkede børn ikke ønsker at rette en kritik mod de børn, der står bag de indberettede krænkelser. De retter en kritik mod skole og kommune, som de mener negligerer problemstillingen.

Uanset hvem kritikken er rettet mod, er det min opfattelse, at forældrene burde have været kontaktet og hørt. Dette er et ansvar, der påhviler chefredaktionen og dermed mig. Forældrene til de børn, der bliver anklaget for krænkelserne, kunne være i besiddelse af væsentlig viden, der kunne bidrage til et andet eller mere nuanceret billede af begivenhederne. Så alene ud fra journalistiske overvejelser, burde der have været taget kontakt til forældrene, og TV 2 beklager, at det ikke skete allerede før den første artikel, blev offentliggjort. Forældrene blev kontaktet 16 timer efter, da dækningen fortsatte. Familierne ønskede dog ikke at tale med TV 2.

Voldtægt eller overgreb
Seernes redaktør forholder sig også kritisk til brugen af ordet voldtægt i forbindelse med sagen mod den 8-årige pige. Han henviser til flere børne-fagprofessionelle, der har givet udtryk for, at det ord ikke kan anvendes, når der er tale om børn, idet børns seksualitet er anderledes end voksnes.

I forbindelse med undersøgelserne af den 8-årige pige fortæller forældrene TV 2, at de er blevet oplyst af sundhedsfagligt personale fra Børnehuset Sjælland, at der har været tale om overgreb, der bliver forklaret som voldtægt.

Børnehuset Sjælland har efterfølgende bekræftet, at de i særlige tilfælde benytter ordet voldtægt for bedre at kunne forklare forældre og pårørende, hvad det er, barnet har været udsat for.

Beskrivelserne i journalerne fra tre forskellige undersøgelsesforløb - egen læge, Center for seksuelle overgreb på Herlev Hospital og Børnehuset Sjælland, der bistår kommunerne i Region Sjælland i sager, hvor børn har været udsat for overgreb – er af meget alvorlig karakter. Ordet voldtægt fremgår ikke af journalerne, men blev brugt af TV 2 for at beskrive omstændighederne så loyalt som muligt i forhold til de faktuelle forhold, der bliver beskrevet i journalerne.

Der er ingen tvivl om, at ordet voldtægt skal bruges med omtanke, og kræver forklaring og de rette forbehold. I den forbindelse kan vi konstatere, at:

  • Ordet voldtægt blev brugt af TV 2, fordi det er det ord, der er brugt overfor forældrene i den mundtlige beskrivelse af, hvad deres datter har været udsat for. Det understøtter en aktindsigt i telefonnotater mellem Køge Kommune og Børnehuset Sjælland. Til B.T. siger Børnehus Sjællands leder, Kim Risom Rasmussen, at Børnehuset ”i videst muligt omfang” vil prøve at undgå at bruge ordet voldtægt, men ikke stoppe helt: ”Der kan fortsat undtagelsesmæssigt være sager og samtaler, hvor det kan blive vurderet nødvendigt at benytte begrebet voldtægt som forklaringsbegreb for at bibringe forældre den nødvendige forståelse baseret på barnets behov for udredning og behandling.”
  • Det er beklageligt, at der er artikler, hvor kildehenvisningen ikke er tydelig. Derfor vil vi nu gennemgå de publicerede artikler på tv2.dk og sikre, at det fremgår tydeligt, hvor begrebet stammer fra, hvis ordet voldtægt er brugt i sagen.
  • TV 2 har besluttet, at vi i den konkrete sag kan bruge ordet voldtægt, hvis vi refererer, at det er det begreb, som Børnehuset Sjælland ifølge forældrene til den 8-årig pige mundtligt har brugt til at forklare, hvad deres datter har været udsat for. Vi skal henvise til en kilde, hvis begrebet benyttes.
  • Det er til syvende og sidst altid Nyhedernes ledelse, der har det endelige ansvar for de oplysninger, vi vælger at publicere. Dette har også været gældende i dette tilfælde. Vi vil nu drøfte, hvordan vi kan bringe de vigtige læringer fra denne sag ind i vores journalistiske arbejde fremover.

Vi tager seernes redaktørs vurdering om manglende forelæggelse og ordvalget til efterretning.

Der er i Borup-sagen tale om ulykkelige omstændigheder for alle involverede børn og familier, og sagerne har en tyngde og samfundsmæssig interesse, der betyder, at TV 2 skal fortsætte dækningen og konsekvenserne med vores etiske retningslinjer i forgrunden: Vi har et ansvar for at tage særlige hensyn til børn, og vigtigheden af dette understreges af denne sag.

Billede {0} af {1}