TV 2 sætter fokus på børnefamilier i en socialt udsat position

'Go' morgen Danmark' - her værterne Steen Langeberg og Puk Elgaard - sætter i indslag i december fokus på socialt udsatte børnefamilier. (Foto: Per Arnesen / TV 2)

’Go’ morgen Danmark’ dækker den livssituation, som mange socialt udsatte børnefamilier i Danmark lever under. I december indsamler TV 2s magasinprogram penge til Røde Kors, som skal sikre julehjælp til op imod 12.000 børnefamilier og hjælpe familierne til på sigt at opnå øget trivsel, handlekraft og social mobilitet.

TV 2 og Røde Kors er gået sammen for at gøre en forskel for børn i sårbare situationer – sammen med danskerne. Røde Kors og TV 2 vil vise, at vi alle sammen kan gøre noget for at få flere med i fællesskabet – ved at støtte socialt udsatte børn i deres hverdag, skoleliv og fritidsliv og ved at hjælpe dem med at fejre de højtider, som andre tager for givet.

Samarbejdet hedder ’Alle vores børn’ og er båret af ønsket om, at ingen børn skal føle sig udenfor.

’Alle vores børn’ har været synligt i ’Go’ morgen Danmark’ og ’Go’ aften Live’ flere gange i år, og i december er der fokus på jul og på at samle ind til julehjælp. En kampagne skal sikre julehjælp til så mange som muligt og vise nødvendigheden og betydningen af julehjælp til socialt udsatte børnefamilier.

Ziga Friberg er leder af familiesektionen hos Røde Kors. (Foto: Nikolaj Kristian Carlsen)

Hos Røde Kors er Ziga Friberg glad for, at TV 2 via ’Go’ morgen Danmark’ og ’Go’ aften Live’ blandt andet i december retter blikket mod socialt udsatte børn.

- Danmark er et velfærdssamfund, hvor mange børn har et godt børneliv, men alligevel lever mindst ti procent af alle børn i Danmark i en socialt udsat position. I 2017 levede 64.500 børn under fattigdomsgrænsen – et tal, der steg med 12.000 børn på bare et enkelt år. Disse børn står ofte uden for fællesskabet og må undvære meget af det, som andre børn i Danmark tager for givet. En julegave, en børnefødselsdag, muligheden for at gå til fritidsaktiviteter sammen med vennerne eller en god ferie. Børnene føler sig ofte anderledes og udenfor, og en opvækst i en socialt udsat position kan have konsekvenser langt ind i voksenlivet, siger Ziga Friberg, der er leder af familiesektionen hos Røde Kors.

Henriette Ladegaard-Pedersen er TV 2-redaktør på blandt andet 'Go' morgen Danmark' og 'Go' aften Live'. (Foto: Michael Langhoff / TV 2)

Julehjælpen er afgørende for børnenes gode jul
TV 2s magasinprogrammer ’Go’ morgen Danmark’ og ’Go’ aften Live’ bringer i december journalistiske indslag om børnefamilier i en socialt udsat position og om behovet for julehjælp – og det stopper ikke her. TV 2 involverer sig også i indsamlingsaktivitet, som skal være med til at give Røde Kors mulighed for at hjælpe op imod 12.000 udsatte børnefamilier til en god jul.

- Efterspørgslen efter julehjælp har været stigende over de seneste år, og samtidig fortæller de familier, som har modtaget hjælp, at julehjælpen har været afgørende for, at deres børn har fået en god jul. Men det vigtigste er, at de på denne måde er kommet i kontakt med en organisation, der efterfølgende tilbyder støtte og fællesskaber, der rækker langt ud over julehjælpen. Vi er overbevist om, at vores seere er klar til at hjælpe socialt udsatte børnefamilier i denne tid på året, hvor vi alle ser frem til en hyggelig jul med den nærmeste familie, siger Henriette Ladegaard-Pedersen, TV 2-redaktør på ’Go’ morgen Danmark’ og ’Go’ aften Live’.

Tre kampagneperioder for ’Alle vores børn’
Børnefamilier i en socialt udsat position er en betegnelse for familier, hvis liv ofte er præget af ingen eller ringe uddannelse, arbejdsløshed, dårlig økonomi, fysiske og psykiske sundhedsproblemer og et spinkelt socialt netværk. Dette påvirker i høj grad børnenes trivsel og fremtidsmuligheder.

Samarbejdet mellem TV 2 og Røde Kors har i første omgang bestået af tre kampagneperioder med hver deres fokus og mål. I april handlede det om frivillighed og om, hvilken forskel den frivillige indsats kan gøre for børn i en udsat position. Her var målet at rekruttere frivillige til Røde Kors’ familieindsatser og at skabe forståelse for og nuancere, hvad der kendetegner socialt udsatte børns liv og hverdag.

I august satte ’Alle vores børn’ fokus på skolestart og fritidsaktiviteter – og omhandlede blandt andet betydningen af at indgå i sociale netværk og fællesskaber, når man er barn. I december handler det om julehjælp og om, hvordan julehjælpen kan være en anledning til at kunne tilbyde familierne en længerevarende støtte.

----------------------

Fakta om socialt udsatte børnefamilier
Der findes flere forskellige definitioner af, hvad det vil sige at være socialt udsat. Fælles for dem alle er, at det handler om at stå uden for fællesskabet og om at lide afsavn.

Forskning viser, at udsathed kan sætte sig igennem på mange forskellige måder, og der kan være mange årsager til, at man som familie befinder sig i en socialt udsat position. For nogle familier er det en langvarig og fastlåst livssituation, og for andre familier kan det være en pludselig hændelse som pludselig opstået sygdom eller sindslidelse, der ikke tages tilstrækkeligt hånd om. Det kan derfor skyldes forhold hos den enkelte og/eller manglende eller usammenhængende støtte til familien.

En stor dansk børneundersøgelse anslår, at mindst ti procent af danske børn og unge mellem 3 og 19 år lever i en socialt udsat position. Forskerne bag undersøgelsen definerer børn og unge som socialt udsatte, hvis de er marginaliserede på tre eller flere af i alt otte velfærdsdomæner: Materiel velfærd, Boligforhold, mobilitet og lokalområder, Helbred og sikkerhed, Dagpasning og uddannelse, Sociale relationer, Adfærd og livsstil, Fritid og medborgerskab og Subjektiv trivsel.

Tallet på mindst ti procent er fra 2010, og der er ikke siden udarbejdet analyser, der forsøger at give en samlet vurdering af, hvor mange udsatte børn der er i Danmark, eftersom dette er et stort og komplekst studie at foretage. Derfor henviser VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) fortsat til beregningerne fra 2010 som de mest præcise, hvis man ønsker at formidle ét samlet tal på antal af udsatte børn i Danmark.

----------

Fakta om fattige børn i Danmark
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejder analyser af børnefattigdom. Rådet konkluderer, at der I 2017 var 64.500 børn, der levede under fattigdomsgrænsen i Danmark målt ud fra, at man har levet et år i et hjem, hvor indkomsten er under 50 procent af medianindkomsten i Danmark. Det er en stigning på 12.000 på et år.

Danmarks Statistik har udarbejdet et fattigdomsmål (med afsæt i FN’s verdensmål om fattigdom), som er inspireret af den tidligere danske fattigdomsgrænse, der blev afskaffet i 2015. I dette mål er man fattig, hvis man har været under grænsen i et år, og ikke tre år, som det var tilfældet med den tidligere fattigdomsgrænse. Danmarks Statistik opgør, hvor mange danskere der er fattige, men ikke, hvor mange af dem der er børn.

----------

Temaet 'Alle vores børn' vil være synligt i 'Go' morgen Danmark' - her vært Mikkel Kryger - i tre peroder gennem året. (Arkivfoto: Per Arnesen / TV 2)

Fakta om nyt midlertidigt børnetilskud fra 1. januar 2020
Regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har indgået aftale om et nyt midlertidigt børnetilskud. Børnetilskuddet er målrettet forældre, som er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen, som blev indført i efteråret 2016. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd estimerer, at det midlertidige børnetilskud vil løfte knap 6.200 børn over fattigdomsgrænsen svarende til knap ti procent af de 64.500 børn, der i 2017 levede under fattigdomsgrænsen. I det store billede vil tilskuddet imidlertid ikke udligne den store stigning i fattige børn siden 2015.

Det forventes, at tilskuddet træder i kraft 1. januar 2020 med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2019. Tilskuddet gælder, indtil ydelseskommissionen har fremlagt sine anbefalinger, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft. Regeringen forventer, at det sker medio 2021. Tilskuddet vil betyde, at en familie får 550-1.850 kroner mere pr. måned. I gennemsnit vil de omfattede familier i gennemsnit modtage 1.550 kroner om måneden svarende til en fremgang på 4,9 procent af den disponible indkomst.

----------

Fakta om Røde Kors’ julehjælp
Røde Kors uddeler hvert år julehjælp til familier, der har svært ved at få hverdagen og økonomien til at hænge sammen. Det kan skyldes arbejdsløshed, helbredsproblemer, manglende socialt netværk, familiære kriser og lignende.

Over hele landet oplever Røde Kors et stigende antal børnefamilier, der beder om hjælp og støtte til deres hverdag, men særligt i juletiden er behovet stigende. Mens de fleste børn og voksne glæder sig til julen, er højtiden for udsatte børnefamilier ofte forbundet med ekstra store bekymringer. Der er ikke råd til julemiddag, juletræ eller julegaver til børnene. Julen er fyldt med dilemmaer og afsavn, fordi økonomien ikke slår til.

Røde Kors’ julehjælp uddeles af frivillige i 193 lokale afdelinger og ofte i samarbejde med de kommunale sagsbehandlere, som kender familierne og deres behov. Dermed sikres, at julehjælpen når de familier, der har mest brug for den.

Julehjælpen består som oftest af et gavekort på 800 kroner til et lokalt supermarked. Gavekortet lader familierne selv definere, hvad der udgør en god jul for dem, og de kan selv sætte rammen for en god aften.

Gennem de seneste år er antallet af børnefamilier, der får julehjælp gennem Røde Kors, steget fra 1.100 i 2009 til 11.750 i 2018. Altså mere end en tidobling over de seneste ti år.

Røde Kors’ julehjælp er en vigtig del af en helhedsorienteret indsats for udsatte børnefamilier i Danmark, idet julehjælpen anvendes som døråbner til at komme i kontakt med familierne. Efter jul tilbydes familierne deltagelse i Røde Kors’ langsigtede og helhedsorienterede støtte, der varer hele året. Målet med disse aktiviteter er hjælpe familierne til at opnå øget trivsel, handlekraft og social mobilitet.